© 2018 - 2019 by Apteka Modrzewiowa. Created with Wix.com

AKTUALNOŚCI

I PORADY

W tej części serwisu chcemy przekazać Państwu najważniejsze, aktualne informacje i porady.

TERMINY REALIZACJI RECEPT

Termin realizacji recepty nie może przekroczyć 30 dni od daty jej wystawienia, a w przypadku recept wystawionych na kolejne trzy miesięczne kuracje 30 dniowy termin realizacji jest liczony od naniesionej na recepcie daty realizacji, z zastrzeżeniem poniższych punktów:

1. termin realizacji recepty na antybiotyki nie może przekroczyć 7 dni od daty jej wystawienia,
2. termin realizacji recepty na leki lub wyroby medyczne sprowadzane z zagranicy dla użytkowników indywidualnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach nie może przekroczyć 120 dni od daty jej wystawienia,
3. termin realizacji recepty na preparaty immunologiczne, wytwarzane dla indywidualnego pacjenta, nie może przekroczyć 90 dni od daty jej wystawienia.

ZASADY REFUNDACJI LEKÓW

Pacjent otrzymuje na podstawie recepty wystawionej przez lekarza lub felczera leki podstawowe, leki uzupełniające oraz leki recepturowe za odpłatnością:
1. ryczałtową - 3,20 za leki podstawowe i recepturowe
2. w wysokości 30% lub 50% ceny leku - za leki uzupełniające.

3. ryczałtową za leki recepturowe - 11,30 za jednostkę
Świadczeniobiorcom chorującym na choroby zakaźne lub psychiczne oraz upośledzonym umysłowo, a także chorującym na niektóre choroby przewlekłe, wrodzone lub nabyte leki i wyroby medyczne przepisywane są na wyżej wymienionych zasadach lub bezpłatnie. Na leki podstawowe, uzupełniające i recepturowe obowiązuje limit ceny leku. Jeśli cena przepisanego leku przekracza limit wówczas apteka może wydać lek pobierając dopłatę w wysokości różnicy między ceną wydawanego leku a wysokością limitu ceny. Apteka ma obowiązek poinformowania świadczeniobiorcy o możliwości nabycia leku, innego niż przepisany na recepcie, o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej i o tym samym wskazaniu terapeutycznym, którego cena nie przekracza limitu ceny. Nie dotyczy to sytuacji, kiedy wystawiający receptą dokonał odpowiedniej adnotacji na druku recepty wskazującej na niemożność dokonania zamiany przepisanego leku.

LEKI DLA INWALIDÓW WOJENNYCH I ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW

Inwalidom wojennym, ich współmałżonkom - pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu, oraz wdowom i wdowcom po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych uprawnionym do renty rodzinnej, a także osobom represjonowanym, przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki oznaczone symbolem "Rp" (wydawane wyłącznie z przepisu lekarza) i wpisane do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Receptę dla tych osób może wystawić lekarz ubezpieczenia zdrowotnego jeśeli posiada uprawnienia do wykonywania zawodu oraz zawarł z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę upoważniającą go do wystawiania takich recept. Osoby uprawnione obowiązane są do okazania lekarzowi wystawiającemu receptę dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienie. Osoba przedstawiająca receptę do realizacji obowiązana jest do okazania dokumentu osoby uprawnionej potwierdzającego jej uprawnienie w aptece.

BEZPŁATNE LEKI DLA SENIORÓW

Bezpłatnie leki przysługują wszystkim seniorom 75+ ze schorzeniem mieszczącym się w zakresie wskazań objętych refundacją, uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanym ze środków publicznych. Wiek weryfikowany jest na podstawie numeru PESEL lub daty urodzenia (w przypadku osób bez numeru PESEL). Bezpłatne leki przysługują od dnia 75 urodzin pacjenta. Jednak nie są to wszystkie leki a jedynie te, które umieszczone są w obowiązującym aktualnie załączniku do rozporządzenia refundacyjnego. Receptę na bezpłatne leki dla seniora może wystawić wyłącznie:

  • Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej;

  • Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej;

  • Lekarz wypisujący receptę dla siebie lub dla rodziny.

E-RECEPTA

Od 1 stycznia 2019 roku w całej Polsce oprócz recept papierowych zaczęły obowiązywać także e-recepty.

Recepty takie będą wystawiali lekarze ubezpieczenia zdrowotnego stopniowo zastępując nimi recepty papierowe. Od początku roku e-recepty można realizować w każdej polskiej aptece. Więcej na ten temat można się dowiedzieć na stronie:  https://pacjent.gov.pl/pomoc/czym_jest_erecepta